Gebruikers login

Registreren

Algemene voorwaarden

BLITTS B.V.
’s Gravenzandseweg 39
2671 JJ  Naaldwijk
Inschrijfnummer K.v.K.: 52031934

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verlenen van diensten rond het ter beschikken stellen van vergunning-aanvraag software door BLITTS BV, gevestigd te Naaldwijk, hierna te noemen: “BLITTS”.

2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. De wederpartij is een natuurlijke persoon, bedrijf danwel (gemeentelijke) overheid.

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Onder “website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de websites www.BLITTS.nl alsmede eventuele andere websites die in eigendom toebehoren aan BLITTS.

5. Onder “software” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door BLITTS via de website ter beschikking gestelde applicatie ten behoeve van het genereren van aanvragen voor  omgevingsvergunningen en het voortoetsen en indienen daarvan, alsmede alle onderliggende systemen al dan niet geleverd via of door derden.

6. Onder “aanvrager” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de wederpartij die middels de door BLITTS ter beschikking gestelde software een omgevingsvergunningsaanvraag of vergunningvrije verklaring laat genereren, voortoetsen en/of indienen, al dan niet in opdracht van een derde.

7. Onder “ontvanger” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de wederpartij die de gegenereerde aanvraag of vergunningvrije verklaring ontvangt, voorgetoetst aan zijn bouwregelgeving

8. Onder “voortoetsen” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: het controleren van een aanvraag van een omgevingsvergunning op de vigerende nationale en lokale bouwregelgeving voor zover bij BLITTS bekend.

9. Onder “apparatuur” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: mobiele telefoons, computers, laptops, smartphones etc. van de wederpartij.

10. Onder “diensten” c.q. “dienstverlening” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:

a. Het via de website ter beschikking stellen van software;

b. Het genereren, opslaan en ter beschikking stellen van (concept) omgevingsvergunningsaanvragen, bijbehorende tekeningen en vergunningvrije verklaringen

c. Het voortoetsen van omgevingsvergunningsaanvragen

d. Het indienen van de betreffende vergunningsaanvraag of vergunningvrije verklaring bij een gemeente

e. Het in opdracht invoeren en onderhouden van het stelsel van de vigerende nationale en lokale regelgeving

f. Andere diensten die samenhangen met vergunningsaanvragen en nog niet zijn gerealiseerd

11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolgopdrachten.

13. Indien BLITTS deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. BLITTS hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van BLITTS zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft BLITTS het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Aanbiedingen en prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Indien de wederpartij een opdracht plaatst, is BLITTS eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.

2. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden BLITTS eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

3. Bij het ter beschikking stellen van de software verleent BLITTS aan de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van deze software.

Artikel 4: Looptijd overeenkomst

1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden.

2. De overeenkomst vangt aan op de dag waarop de wederpartij de opdracht op de website heeft geplaatst.

3. De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging of enige andere actie vereist is, 12 maanden later, op de dag voorafgaand aan de dag waarop de overeenkomst aanvang heeft genomen, tenzij verlenging is overeengekomen.

4. Op de verlenging zijn deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

Artikel 5: Prijzen

1. De in de aanbiedingen en/of prijslijsten vermelde prijzen voor de diensten zijn tenzij anders vermeld exclusief BTW.

2. Na betaling van de prijs (indien van toepassing) voor de diensten kan de aanvragende wederpartij de gegenereerde omgevingsvergunningsaanvraag of vergunningvrije verklaring en bijbehorende bijlagen downloaden en laten indienen en is hij gerechtigd van de diensten gedurende de overeengekomen looptijd gebruik te maken.

3. De ontvangende wederpartij wordt achteraf op maandelijkse basis belast op basis van het aantal ontvangen omgevingsvergunningsaanvragen.

4. De prijzen zijn vast gedurende de looptijd van de overeenkomst. BLITTS is gerechtigd de prijzen periodiek, na het verstrijken van de overeengekomen looptijd, aan te passen.

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BLITTS het recht bepaalde diensten door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van BLITTS.

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig via de website aan BLITTS ter beschikking stelt; voor de aanvragers zijn dit bijvoorbeeld naw-gegevens en afmetingen, voor de ontvangers bijvoorbeeld de contactgegevens en de vigerende regelgeving

b. de door BLITTS ter beschikking gestelde software door de wederpartij conform de door BLITTS kenbaar gemaakte (gebruiks)aanwijzingen, instructies, handleidingen e.d. gebruikt worden alsmede adequaat beveiligd worden;

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart BLITTS voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is BLITTS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en BLITTS nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van BLITTS om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

5. Indien de aanvrager reeds een aanvraag heeft lopen bij zijn/haar gemeente, kan hij/zij deze niet via BLITTS aanvullen en/of afronden. Indien de aanvrager dit toch doet zal de aanvraag via BLITTS ongeldig worden verklaard. De aanvrager dient deze aanvraag via de oorspronkelijke aanvraag route te voltooien.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

1. BLITTS verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. BLITTS zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. BLITTS zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q. andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien BLITTS als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 9: Risico van opslag informatie

1. BLITTS zal alle van de wederpartij ontvangen informatie en gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie en gegevens te voorkomen.

2. BLITTS is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. gegevens - al dan niet door hackers - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van BLITTS of haar leidinggevend personeel op directieniveau.

Artikel 10: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien BLITTS de overeengekomen diensten niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2. Het risico betreffende de juistheid van de gegenereerde omgevingsvergunningsaanvraag gaat over op de aanvragende wederpartij op het moment waarop de omgevingsvergunningsaanvraag na controle door de wederpartij wordt ingediend.

Artikel 11: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de overeengekomen levering van diensten wordt vertraagd doordat:

a. BLITTS niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b. BLITTS niet tijdig de overeengekomen betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft BLITTS recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden.

2. BLITTS zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd.

Artikel 12: Gebruik software, intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software berusten bij BLITTS dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht, merkenrecht e.d. niet verwijderen en te allen tijde zorg dragen voor een correcte vermelding van de afkomst van de  software en gegenereerde omgevingsvergunningsaanvragen en bijlagen (bv tekeningen) zoals voorgeschreven door BLITTS en/of oorspronkelijke maker.

2. Bij het ter beschikking stellen van de software verleent BLITTS aan de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van deze software.

3. Het is de wederpartij verboden het gebruiksrecht op de software over te dragen aan derden, deze software te verkopen, te verhuren, anderszins aan derden de mogelijkheid te bieden de software te gebruiken, de software in zekerheid over te dragen, deze te kopiëren of te wijzigen.

4. BLITTS garandeert dat de door haar ter beschikking gestelde software als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.

Artikel 13: Klachten

1. De wederpartij is verplicht de gegenereerde omgevingsvergunningsaanvraag of vergunningvrije verklaring direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, fouten, onvolkomenheden, defecten etc, schriftelijk binnen 48 uur aan BLITTS te melden overeenkomstig de instructies op de website.

2. Overige klachten ten aanzien van de dienstverlening dienen direct na ontdekking schriftelijk aan BLITTS te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan BLITTS is gemeld, worden de gegenereerde omgevingsvergunningsaanvraag of vergunningvrije verklaring en bijbehorende bijlagen geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de diensten geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5. De wederpartij dient BLITTS in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan BLITTS te verstrekken. De hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

Artikel 14: Garanties

1. BLITTS zal er voor zorgen dat de overeengekomen diensten naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden c.q. wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. De door BLITTS ter beschikking gestelde software zorgt er voor dat (concept) omgevingsvergunningsaanvragen en vergunningvrije verklaringen kunnen worden gegenereerd, voorgetoetst en/of ingediend. BLITTS garandeert echter niet dat ingediende omgevingsvergunning of vergunningvrije verklaring daadwerkelijk wordt toegekend.

3. Indien voor de door BLITTS ter beschikking gestelde software door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. BLITTS zal de wederpartij hierover informeren.

4. BLITTS garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de door BLITTS ter beschikking gestelde software aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of kan draaien op het bestaande systeem van de apparatuur van de wederpartij, tenzij BLITTS dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. BLITTS staat er niet voor in dat de ter beschikking gestelde software zonder onderbreking, fouten en overige gebreken op de apparatuur zal werken. Evenmin garandeert zij dat fouten en gebreken steeds zullen worden verbeterd.

6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal BLITTS kosteloos zorg dragen voor het zo mogelijk alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen diensten dan wel voor restitutie van of een reductie op de hiervoor overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van BLITTS. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door BLITTS gegeven garanties, aanvaardt BLITTS geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is BLITTS slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van BLITTS voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien BLITTS aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van BLITTS te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van BLITTS niet uitkeert of de schade niet onder een door BLITTS gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van BLITTS beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde diensten.

5. De wederpartij dient BLITTS uiterlijk binnen 12 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch BLITTS op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik van de software of gebruik van de software in strijd met de door of namens BLITTS verstrekte instructies, aanwijzingen, handleidingen e.d.;

b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan BLITTS verstrekte informatie, gegevens e.d.;

c. doordat, door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden, bewerkingen of updates aan de apparatuur zijn uitgevoerd, die het functioneren van de software negatief hebben beïnvloed;

e. doordat het wachtwoord voor de toegang tot de software aan derden verstrekt is, dan wel in handen van derden is geraakt;

f. doordat de omgevingsvergunningsaanvraag of vergunningvrije verklaring om welke reden dan ook niet correct is ingediend.

7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 6 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart BLITTS uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van BLITTS of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal BLITTS de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 16: Betaling

1. Betaling voor de dienstverlening geschiedt, indien van toepassing, voor de aanvragende wederpartij voorafgaand aan het genereren van de (concept)omgevingsvergunningsaanvraag of vergunningvrije verklaring, bijbehorende bijlagen en eventuele indiening

2. Indien een factuur is overeengekomen, dient betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. BLITTS is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan BLITTS een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door BLITTS betaling alsnog uitblijft, is BLITTS bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is BLITTS gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

7. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is BLITTS gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten bijvoorbeeld door middel van het buiten gebruik stellen van de software, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft BLITTS eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

8. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door BLITTS eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van BLITTS te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op BLITTS. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is BLITTS gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of BLITTS, is BLITTS gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van BLITTS wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van BLITTS, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van BLITTS.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van BLITTS en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., door internet- of stroomstoringen e.d. ontstane leveringsproblemen waardoor de website niet c.q. niet volledig beschikbaar is.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens BLITTS tot aan dat moment na te komen.

Artikel 19: Annulering

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de looptijd wenst te annuleren, is hij aan BLITTS een door BLITTS nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door BLITTS gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. BLITTS is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de verleende diensten- 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. BLITTS is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen BLITTS en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar BLITTS is gevestigd, zij het dat BLITTS altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De wederpartij is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan BLITTS. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat BLITTS schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is BLITTS gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

21 juli 2018